سال تحصیلی 99-00 از تاریخ 15 شهریور آغاز میشود و در دو هفته آغازین فقط به دروس اصلی پرداخته شده است.

لذا این برنامه تا تاریخ 25 شهریور برقرار است و از ا مهر به بعد برنامه جدید به همراه دروس فوق برنامه ارائه می شود.