📔📘📕📗
من سلامی ام
🙂✊✌️
خوش قول ، درس خوان ، مهربان ، راستگو ، پرسشگر ، امانتدار ، شجاع ، دین دار ، زیرک ، شاداب ، پرتلاش ، قدردان ، خوشتیپ ، ورزشکار ، و…