شور نشاط با حضور دانش آموزان کوشا و معلمان خوش فکر و پر تلاش با انجام آموزش نمایشی ، فعالیت های گروهی ، استفاده از ابزار کمک آموزشی ‌و …