برگزاری اردو به صورت مجازی
ارائه فیلم و توضیحات معلم به همراه گشت و گذار 360 در محیط مورد نظر از فعالیت هایی بود که در این بازدید انجام شد.
بچه ها در این اردو با شبیه سازی اردوی حضوری خوراکی می خوردند، خودشان را در آن فضا تجسم می کردند یا اگر سوالی داشتند از معلم خود می پرسیدند.