یکی از کلاس های پویا که با انگیزه و انرژی در ایام مجازی کار راپیش برده اند

سرکار خانم زحمتکش معلم با اخلاق و پرتلاش که در این ایام ،کلاس را همانند گذشته با کیفیت جلو می برند.