نکات مهم مطرح شده در کنگره چشم پزشکی ایران با توجه به شرایط فعلی کلاس های آنلاین ،گوشی،تب لت و … و مشکلات نزدیک بینی