یکی از اتفاقات مهم علمی مدرسه در ماه آذر – جشنواره پژوهش – بود که برای مشاهده روی آن کلیک کنید.

                                         گزارش ماه آذر

             پیـش دبستانـی و دبستــان                                پایه پیش دبستان 1 لغایت 5 آذرماه 1399

                 شهـدای خلیـج فـارس                                                                                                                                             

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : صحبت در مورد بازیافت و راه هایی برای کاهش تولید زباله تماشای انیمیشن مربوطه م اینکه اگر زباله روی کره زمین بریزیم چه اتفاقی برای موجودات زنده می افتد و تماشای تصاویر مربوطه

با هدف : اشنایی با محیط زیست و اهمیت ان و مراقبت از موجودات زنده

صدا اموزی:اموزش صدا اول و اخر (ا)و کشیدن نقاشی با موضوع مربوطه و تماشای فیلم مربوطهو حل کاربرگ  

با هدف : افزایش گنجینه واژگان و اشنایی با صدا اول و اخر

 

مفاهیم ریاضی :اشنایی با مفهوم از بزرگ به کوچک و درست کردن گلوله خمیری از بزرگ به کوچک و چیدن لگو بازی از بزرگ به کوچک و مرور مفهوم کوچک ترین و بزرگ ترین و حل کاربرگ مربوطه

باهدف : اشنایی با مفاهیم پایه ریاضی / اشنایی بامفهوم از بزرگ به کوچک  / افزایش دقت دیداری

یکشنبه مفاهیم ریاضی :اشنایی با مفهوم سبک تر و سنگین تر و گرفتن وسایل مختلف در دو تا دست و تشخیص که کدام سبک تر و کدام سنگین تر است و حل کاربرگ مربوطه

باهدف : اشنایی با مفاهیم پایه ریاضی / اشنایی با مفهوم سبک تر و سنگین تر

مفاهیم علوم :اشنایی با مفهوم شب و روز و تماشای انیمیشن مربوطه و بازی مربوطه و حل کاربرگ با موضع مربوطه
دست ورزی : اموزش دوخت وگره

با هدف :هماهنگی چشم و دست / تقویت انگشت های نوشتاری و دست ورزی

دوشنبه مهارت زندگی :پیچش کاموا دور لگو و کاغذ مچاله شده و در نهایت برگ پاییزی

با هدف : دست ورزی / هماهنگی چشم و دست /

هنر :اموزش و ساخت کاردستی 5 مدل / خرگوش به صورت گروهی همراه بادانش اموزان

با هدف : افزایش خلاقیت / دست ورزی / هماهنگی چشم و دست

بازی هدفمند : بازی با خمیر و کشیدن اشکال هندسی وکشیدن شکلک های احساسات و کامل کردن نقاشی با خمیر

با هدف : دست ورزی / صحبت در مورد احساسات مختلف

سه شنبه تربیت بدنی :مرور نرمش های گذشته /مرور حرکت های اموزش داده شدهمانندحرکت گهواره / مرور بازی های انجام شده برج و توپ و کاغذ و توپ و توپ و لیوان / اموزش حرکت شنا و دراز و نشست و انجام حرکات قدرتی
دست ورزی :کار با قیچی / رنگ امیزی طاووس و پرش تک قیچی پر و دور بری طاووس

با هدف : افزایش خلاقیت  / دست ورزی / تقویت عضلات دست / هماهنگی چشمو دست

رایانه:نکات اندازه صفحهدر نقاشی + نقاشی کوه و اسمان

یاداوری و تمرین برای درج نتیجه کار در سامانه به عنوان تکلیف

به بچه ها گفته شد و برای اولیا راهنما فرستاده شد

چهارشنبه مفاهیم علوم:صحبت در مورد الودگی هوا و راهکارهایی برای کاهش الودگی و تماشای انیمیشن مربوطه و کشیدن نقاشی کره زمین خوشحال و ناراحت و صحبت در مورد این موضوع که چرا کره زمین غمگین و خوشحال
هنر :به علت قطع صدا کلاس کنسل شد
رباتیک :بستن اشکال سه بعدی و شروع درست کردن یک شکل غیر حرکتی از رو نقشه
مهارت نوشتن:حل کاربرگ مهارت نوشتن وصل نقطه چین ها به صورت هلال و مثلث و مربع

با هدف : امادگی برای نوشتن / تقویت انگشت های نوشتاری  

 

                                         گزارش ماه آذر

             پیـش دبستانـی و دبستــان                                پایه پیش دبستان 8 لغایت 12 آذرماه 1399

                 شهـدای خلیـج فـارس                                                                                                                                             

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : گوش دادن قصه مراقبت از اعضا بدن و تصویر سازی برای قصه مربوطه و گفتگو در مورد اعضا بدن

با هدف : افزایش دقت شنیداری / افزایش تخیل / افزایش دقت دیداری

صدا اموزی:اموزش صدا اول و اخر (ز)و کشیدن نقاشی با موضوع مربوطه و تماشای فیلم مربوطهو حل کاربرگ  

با هدف : افزایش گنجینه واژگان و اشنایی با صدا اول و اخر

 

مفاهیم ریاضی :اشنایی با مفهوم عدد 2 و 3 و بازی و جداسازی لگو و اسباب بازی با توجه به عدد مربوطه و حل کاربرگمربوطه

باهدف : اشنایی با مفاهیم پایه ریاضی / اشنایی بامفهوم عدد 2 و 3 / افزایش دقت دیداری

یکشنبه مفاهیم ریاضی :شکل سازی با اشکال هندسی و مرور اشکال هندسی

باهدف : اشنایی با مفاهیم پایه ریاضی / افزایش دقت دیداری / مرور اشکال هندسی

مفاهیم علوم :ادامه صحبت در مورد بازیافت / انجام ازمایش بازیافت / شروع کاشت لوبیا مرحله اول / و صحبت در مورد تفاوت گیاهان و برگ ها و حل کاربرگ مربوطه

با هدف : اشنایی با اهمیت بازیافت / اشنایی با گیاهان و مراحل رشد انها

دست ورزی : وصل نقطه چین درخت پاییزی و رنگ امیزی

با هدف :هماهنگی چشم و دست / تقویت انگشت های نوشتاری و دست ورزی /

دوشنبه مهارت زندگی : صحبت و گفتگو در موردپریدن میان صحبت دیگران و بحث و گفتگو و تماشای انیمیشن مربوطه

با هدف : اشنایی با قوانین هر مکان / احترام گذاشتن به دیگران / شنونده خوبی بودن /

هنر : تصویر سازی با شکل دایره و اجرای مرحله اول بازی و نمایش

با هدف : افزایش خلاقیت / دست ورزی / هماهنگی چشم و دست

بازی هدفمند : بازی جابه جایی لیوان با بادکنک / جابه جایی توپ با حرکت بدن / ضربه به بادکنک / ضربه توپ به میز و افتادن داخل لیوان

با هدف : افزایش سرعت / دقت و تمرکز

سه شنبه تربیت بدنی : بازی توپ کاغذی و سبد و بادکنک با هدف افزایش سرعت دقت و تمرکز

نرمش های سرعتی / قدرتی و حرکتی و مرور حرکت غلت پا جمع و گهواره و حرکت جدید مجسمه

دست ورزی :جبرانی کلاس هنر

ساخت خرگوش چند بعدی با نوار کاغذی

با هدف : افزایش خلاقیت  / دست ورزی / تقویت عضلات دست / هماهنگی چشم و دست

رایانه:تنظیمات ابعاد صفحه و زوم

نقاشی چراغ راهنما

تاکید بر ارسال فایل نهایی در سامانه تراز

چهارشنبه مفاهیم علوم:بحث وگفتگو درمورد مراحل پژوهش / موضوع های انتخاب شده و گروه بندی نواموزان
هنر : تعطیل به علت کار پژوهش
رباتیک :  تعطیل به علت کار پژوهش
مهارت نوشتن:  تعطیل به علت کار پژوهش

 

                                         گزارش ماه آذر

             پیـش دبستانـی و دبستــان                                پایه پیش دبستان 15 لغایت 19 آذرماه 1399

                 شهـدای خلیـج فـارس                                                                                                                                             

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : ارایه پژوهش
صدا اموزی:ارایه پژوهش

 

مفاهیم ریاضی :بازیافت کاغذ و درست کردن لیوان پرنده با وسایل بازیافتی
یکشنبه مفاهیم ریاضی :اشنایی با مفهوم زیر و رو و بالا و پایین / تماشای انیمیشن و حل کاربرگ با موضوع مربوطه

باهدف : اشنایی با مفاهیم پایه ریاضی / افزایش دقت دیداری / مرور اشکال هندسی

مفاهیم علوم : صدا اموزی:اموزش صدا اول و اخر (ش)و کشیدن نقاشی با موضوع مربوطه و تماشای فیلم مربوطهو حل کاربرگ 

با هدف : افزایش گنجینه واژگان و اشنایی با صدا اول و اخر

دست ورزی : حل کاربرگ ماز و کامل کردن خط نا مفهوم

با هدف :هماهنگی چشم و دست / تقویت انگشت های نوشتاری و دست ورزی /افزایش خلاقیت

دوشنبه مهارت زندگی :  صحبت در مورد انواع ترس با حضور خانم دکتر سیفی
هنر : انجام پروژه بازی و نمایش با موضوع سس عجیب
بازی هدفمند : حل کاربرگ های الگو

با هدف : بدست اوردن الگو / افزایش دقت دیداری / هماهنگی چشم و دست / افزایش دقت و توجه

سه شنبه تربیت بدنی : بازی سبد و توپ انداختن توپ با پا داخل سبدجهت افزایش دقت وتمرکز و قدرت و سرعت و مروری بر ورزش های سرعتی / قدرتی و تعادل و غلت پا جم و گهواره و مرور حرکت مجسمه
دست ورزی : بازیبا خمیر و درست کردن اعداد و نشانه ها با خمیر

با هدف : افزایش خلاقیت  / دست ورزی / تقویت عضلات دست / هماهنگی چشم و دست

رایانه: نقاشی تانک
چهارشنبه مفاهیم علوم: صحبت در مورد رشد دانه لوبیا و مشاهده رشد از نزدیک و صحبت در مورد مراقبت از گیاهان تماشای انیمیشن مربوطه
هنر : اموزش کشیدن اجسام دور و نزدیک به همراه اموزش نقاشی سگ
رباتیک : بستن اشکال سه بعدی غیر حرکتی ( هواپیما )
مهارت نوشتن: دفتر شطرنجی اموزش الگو جدید

با هدف : بدست اوردن الگو / دست ورزی / امادگی برای نوشتن / اصلاح مداد دست گرفتن

 

                                         گزارش ماه آذر

             پیـش دبستانـی و دبستــان                                پایه پیش دبستان 22 لغایت 26 آذرماه 1399

                 شهـدای خلیـج فـارس                                                                                                                                             

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : گوش دادن قصه مهمان ناخوانده  و تصویر سازی برای قصه مربوطه و گفتگو در مورد اعضا بدن

با هدف : افزایش دقت شنیداری / افزایش تخیل / افزایش دقت دیداری

صدا اموزی:بازی غلط ای غلط و بازی کلاغ پر  

با هدف : افزایش گنجینه واژگان و اشنایی با صدا اول و اخر / مرور صدا اول واخر و تثبیت صدا های اموزش داده شده

 

مفاهیم ریاضی :مرور مفهوم شمارش و مربوطه و حل کاربرگ مربوطه

باهدف : اشنایی با مفاهیم پایه ریاضی /افزایش دقت دیداری

یکشنبه مفاهیم ریاضی :اشکال هندسی و مرور اشکال هندسی

و حل کاربرگ با موضوع مربوطه

باهدف : اشنایی با مفاهیم پایه ریاضی / افزایش دقت دیداری / مرور اشکال هندسی

مفاهیم علوم :بازی حبوبات و ریختن حبوبات و کلید و نی داخل لیوان و تکان دادن لیوان و تشخیص صدا مربوطه

با هدف : افزایش دقت شنیداری و تشخیص صدا ها

دست ورزی :ماز ودرست کردن صبحانه سلامت و سبزیجات با خمیر

با هدف :هماهنگی چشم و دست / تقویت انگشت های نوشتاری و دست ورزی /راه یابی

دوشنبه مهارت زندگی : صحبت و گفتگو در مورد ترس و تماشای انیمیشن مربوطه
هنر : تکنیک چاپ دستی با مداد شمعی و اموزش مرحله اول اوریگامی موش
بازی هدفمند :بازی پیدا کردن نیمه دیگر

با هدف : شروع اموزش قرینه / دست ورزی / اموزش غیر مستقیم عدد هفت

سه شنبه تربیت بدنی : نرمش های کششی و تعادلی و سرعتی و قدرتی / مرور غلت پا جمع و گهواره / اموزش راه رفتن صحیح و دویدن و لی لی کردن
دست ورزی :چاپ با انگشت و سیب و پیاز و پرتقال و فلفل دلمه

با هدف : افزایش خلاقیت  / دست ورزی / تقویت عضلات دست

رایانه: ِجزِیات بیشتر برای نقاشی تانک تشویق برای کشف در رایانه

(کشف امیر محمد طاهری )

چهارشنبه مفاهیم علوم:شکل سازی با برگ و مشاهده تفاوت برگ ها

با هدف : افزایش خلاقیت / مشاهده تفاوت ها

هنر : کاردستی هندوانه شب یلدا با کمک شکل دایره و تبدیل به یه کاردستی زیبا به گیفت یلدا
رباتیک :بستن اشکال دلخواه و شروع ساخت ربات حرکتی
مهارت نوشتن:حل دفتر شطرنجی و الگو جدید

با هدف : تقویت انگشت های نوشتاری / دست ورزی / بدست اوردن الگو

 

گزارش هفتگی پایه‌ی دوم          هفته اول آذر

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث یاد آوری شکل های هندسی کلیپ آموزشی مبحث یادآوری شکل های هندسی

کلیپ آموزش روان خوانی درس پنجم

کلیپ آموزش واژه سازی درس پنجم

کلیپ آموزش فصل چهارم علوم (زندگی ما و گردش زمین 2) قسمت دوم

فارسی: تدریس درس پنجم (چوپان درست کار) قسمت روان خوانی و واژه سازی
علوم : تدریس درس چهارم علوم ( زندگی ما و گردش زمین 2 ) قسمت دوم
هدیه های آسمان: پرسش کلاسی از درس های اول تا ششم

گزارش هفتگی پایه‌ی دوم          هفته دوم آذر

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث روابط بین شکل ها کلیپ آموزشی مبحث روابط بین شکل ها

کلیپ آموزش بیاموزیم درس پنجم

کلیپ آموزش شعر (احوال پرسی) درس پنجم

فارسی: تدریس بیاموزیم و شعر احوال پرسی درس پنجم (چوپان درست کار)
علوم : ارزیابی از درس های 1 تا 4 و انجام کتاب کار علوم
هدیه های آسمان: تعطیل به دلیل کار پژوهشی

گزارش هفتگی پایه‌ی دوم          هفته سوم آذر

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث تقارن کلیپ آموزشی مبحث تقارن

کلیپ آموزش روان خوانی درس ششم فارسی

کلیپ آموزش واژه سازی درس ششم فارسی

کلیپ آموزش درس پنجم علوم (پیام رمز را پیدا کن 1)

کلیپ آموزش درس هفتم هدیه های آسمان (مهمان کوچک)

فارسی: تدریس دری ششم (کوشا و نوشا) قسمت روان خوانی و واژه سازی
علوم : تدریس درس پنجم (پیام رمز را پیدا کن 1)
هدیه های آسمان: تدریس درس هفتم (مهمان کوچک)

گزارش هفتگی پایه‌ی دوم          هفته چهارم آذر

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث تقارن چهار قسمتی کلیپ آموزشی مبحث تقارن چهار قسمتی

کلیپ آموزش بیاموزیم درس ششم فارسی

کلیپ آموزش واژه حکایت درس ششم فارسی

کلیپ آموزش درس ششم قسمت اول علوم (پیام رمز را پیدا کن 2)

کلیپ آموزش بچه ها درس هشتم هدیه های آسمان (جشن میلاد)

فارسی: تدریس دری ششم (کوشا و نوشا) قسمت بیاموزیم و حکایت (خوش اخلاقی)
علوم : تدریس درس ششم قسمت اول (پیام رمز را پیدا کن 1)
هدیه های آسمان: تدریس معکوس درس هشتم (جشن میلاد)

گزارش کلاسی آذر ماه 99 پایه چهارم

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی:

تدریس فصل سوم ( ضرب دو عدد دو رقمی )  ( محاسبه حاصل ضرب )  ( محاسبه های تقریبی ) ( مبحث تقسیم فرایندی )

حل تمرینات کتاب کار سلام

محتواهای آموزشی ارسالی:

آموزش مبحث ضرب دو عدد دو رقمی

آموزش مبحث محاسبه حاصل ضرب

آموزش مبحث محاسبه های تقریبی

آموزش مبحث تقسیم و بخش پذیری

آموزش مبحث تقسیم بر عددهای یک رقمی

آموزش درس ششم فارسی

آموزش درس هفتم فارسی

آموزش درس چهارم علوم

آموزش درس پنجم علوم (1)

آموزش درس پنجم علوم (2)

آموزش درس ششم علوم

آموزش درس ششم  اجتماعی

آموزش درس هفتم  اجتماعی

آموزش درس ششم هدیه ها

آموزش درس هفتم هدیه ها

 

فارسی:

تدریس درس پنجم ( رهایی از قفس )

تدریس درس ششم ( آرش کمان‌گیر )

تدریس درس هفتم (مهمان شهر ما )

حل تمرینات کتاب کار سلام

علوم :

تدریس درس پنجم علوم ( گرما و ماده )

مرور و پرسش کلاسی دروس چهارم و پنجم

تدریس درس ششم علوم ( سنگ ها )

تماشای فیلم های آموزشی و انجام آزمایشات مربوطه

اجتماعی:

تدریس درس ششم اجتماعی ( جهت های جغرافیایی )

تدریس درس هفتم ( مطالعه جغرافیا و شناخت جغرافی‌دان‌ها)

تدریس درس هشتم (تشکیل روستاها)

بحث و گفتگو و پرسش و پاسخ کلاسی

هدیه های آسمان:

تدریس درس ششم هدیه ها ( حرمی با دو گنبد )

تدریس درس هفتم هدیه ها ( احکام تیمم )

مرور درس‌های اول تا ششم و امادگی برای ارزشیابی

پرسش و پاسخ کلاسی

 

گزارش هفتگی پایه ی پنجم تا تاریخ ۹۹/۹/۹ :
🀄ریاضی تا اول مبحث درصد تدریس شد.وتمام تمرینات آن در کلاس حل شد.
کتاب کار سلام تا صفحه ی۳۶در منزل انجام و تا صفحه ی ۱۸ در کلاس تصحیح شد.
🌐علوم سوالات درس چهارم کتاب کار سلام در منزل انجام شد و در کلاس تا آخر درس ۳ تصحیح شد.
🥉فارسی تا آخر درس پنج تدریس شد سوالات کتاب نگارش انجام شد و املای درس گفته شد.
هم خانواده ای درس پنج در کلاس گفته شد ودانش آموزان در دفتر مشق فارسی نوشتند.
🏞اجتماعی درس ۶ تدریس شد و تمرینات آن انجام شد .پلی کپی سوالات درس پنجم و ششم در منزل انجام شد.

گزارش هفتگی پایه ی پنجم تا تاریخ ۹۹/۹/۱۹ به شرح زیر است :
ریاضی تا پایان مبحث درصد تدریس شد.کتاب کار خیلی سبز تا آخر صفحه ی ۳۹ انجام شد.
علوم تا پایان درس ۵ هفته ی گذشته تدریس شد.
فیلم مستند
david attenborough africa kalahari در کلاس پخش شد و انشای کلاسی با همان موضوع نوشته شد.
فارسی تدریس جدید نداشتیم.
پژوهش روزهای چهارشنبه و شنبه را به خود اختصاص داد.
هدیه های آسمان تا صفحه ی ۴۴تدریس شد.
اجتماعی درس ۷ تدریس شد و پلی کپی مربوط به آن انجام شد.

گزارش هفتگی پایه ی پنجم تا تاریخ ۲۶آذر
📚 ریاضی تا صفحه ی ۳۷ کتاب کار سلام در کلاس تصحیح شد.
💡🕯🔦علوم درس ششم تدریس شد و فیلم آموزشی آن در کلاس نمایش داده شد.
✉📧فارسی درس هفتم در کلاس کامل شد .نگارش آن هم در منزل تکمیل شد.
💿🔭اجتماعی درس ۸ تدریس شد.

🕔 ⏳⏰ریاضی : حل تمرینات کتاب کار سلام در کلاس تا مبحث درصد، انجام کتاب کار خیلی سبز تاصفحه ی ۶۸توسط دانش آموزان در منزل.
🔥☀️🌜❄علوم : انجام کتاب کار خیلی سبز تاپایان درس ۶ حرکت بدن و حل سوالات کتاب کار خیلی سبز در کلاس تا پایان درس ۵.
📖 تدریس درس ۸ انجام کتاب نگارش تا پایان درس ۸ . رونویسی بخشی از درس ۸ و نوشتن املا از درسهای گذشته
🍏🍎🍇🍒🌴 هدیه های آسمان: تدریس درس هشتم
🌏🏛اجتماعی :تدریس درس ۸ و حل سوالات مربوطه تا پایان درس هشتم.
سربلند و پیروز باشید. نیساری

گزارش کلاسی هفته اول آذر ۹۹
پایه ششم

ریاضی: حل تمرین های کتاب کار سلام
حل تمرین های کتاب رشادت
رفع اشکال و ارزیابی فصل۲

فارسی: حل تمرین های درس۵کتاب کار سلام
بررسی معنی، آرایه های ادبی و قواعد درس هفت خان رستم

علوم:تدریس و تکمیل نکات مبحث زلزله( تعریف، شناسایی مناطق امن، نکات ایمنیو …)

اجتماعی: تمرین و مرسش درس های ۵و۶و۷ به صورت پرسش و پاسخ و بازی جذاب از کی بپرسم

هدیه: تدریس و تکمیل نکات درس ۶(سیمای خوبان) و ارزیابی درس های ۳تا۵

تفکر و پژوهش: تدریس درس ماه بود و روباه توسط شاگرد گلم آقای پرهام پورقلیچ و تدریس درس مارگیر و اژدها توسط شاگرد گلم آقای محمد مهدی شعبانی

مهارت زندگی: بحث و گفت و گوی کلاسی در مورد “دروغگویی”

گزارش کلاسی هفته سوم و چهارم آذر ۹۹
پایه ششم

ریاضی:۱- تدریس مبحث تقسیم اعشار بر اعشار
۲- حل نمونه سوال های کتاب کار سلام
۳- حل نمونه سوال و تست از کتاب رشادت مبتکران
۴-ارزیابی فصل کسر

فارسی: ۱- خوانش درس۷ و نوشتن درس آزاد با موضوعاتی پیرامون “همه با هم برای زمین”
۲-بررسی تمرینات درس۶و۷ کتاب کار سلام
۳- خوانش متن درس دریاقلی
۴- انجام بازی مشاعره

علوم: ۱- تکمیل تمرینات درس زمین پویا از کتاب کار سلام
۳- تماشای کلیپ و گفت و گوی تکمیلی در مورد آتشفشان ها
۲- تدریس و گفت و گو در مورد درس “نیرو” و قانون های نیوتن

اجتماعی: ۱- کنفرانس درس۸ توسط بچه ها و ارائه تکمیلی
۲-تدریس درس۹

هدیه: پرسش و تمرین درس۶ و شروع تدریس درس۷

مهارت های زندگی: گفت و گو و ارائه راه حل در مورد “راه کارها و تمرین هایی برای داشتن یک زندگی شاد”