سلام . این ویدئو را امروز اتفاقی دیدم . و باز دیدم و دیدم .

دیدم و حسابی درگیر شدم .
چقدر هر بار این سوال در ذهنم مرور شد که واقعا من برای کشورم چه کرده ام ؟
محتوای این ویدیو ثابت کرده که اگر دلت برای سرزمینت بتپد ، یک نفر هم برای خودش لشگری خواهد بود .

ویدئو ۱۵ دقیقه است . به نظرم با فرزندانتان ببینید . با شاگردانتان ببینید .
بارها و بارها
پُر می شویم از انرژی و خواستن .

رسانه فرهنگی آدم حسابی ها