آخرین مطالب

حضرت علي عليه السلام ميفرمايد:

“هرآن کس که با کتاب آرامش يابد،راحتي وآسايش از او سلب نمي گردد.