پسر عزیزم، اول سال تحصیلی وقتی با خوشحالی کتاب درسی ات را باز کردی هیچ کلمه ای را نمی توانستی بخوانی ولی امروز تمام کلمات کتاب خودت را می توانی به راحتی بخوانی، آفرین به تلاش و پشتکار تو پسر خوبم. باسواد شدنت مبارک. موفق باشی.